Hälso- och sjukvårdsförvaltningen i Region Stockholm har tilldelats statliga stimulansmedel för arbete med psykisk hälsa. Inom ramen för dessa har vi i Brännpunkten beviljats medel för projeket ”MinBpRörelse för ökad psykisk hälsa”.

Med projektet vill vi ge barn och unga mellan 6 – 20 år möjlighet att få stärkt psykisk hälsa genom rörelse- och skaparglädje och ett inkluderande bemötande! Hos oss får en prova på olika rörelse- eller skapandeaktiviteter och vi har alltid gott om tid så att vi hinner med kompishäng och viktiga samtal om hälsa. Vi knyter också kontakt mellan de som möter de unga i sin vardag och föreningslivet i de kommuner vi samverkar med. På detta vis vill vi bidra till en jämlik hälsa och en hållbar hälsosam livsstil för så många barn och unga som möjligt.

Syfte med projektet MinBpRörelse för ökad psykisk hälsa
Brännpunktens samtals- och rörelsemetod ska stärka den fysiska, mentala, sociala och själsliga hälsan hos barn och ungdomar. Metoden är till för de unga som upplever utanförskap, de kan vara nedstämda eller svårmotiverade, deppiga eller utsatta, smala eller ha övervikt eller diagnosen fetma. Vi ser att dessa unga behöver frizoner, lots, ledarskap, breddidrott och kreativa aktiviteter för att ges en chans att öka sin psykiska hälsa, och finna sitt välmående via rörelseglädje och ett inkluderande föreningsliv.

Det är en tyst målgrupp som dessutom i dagsläget allt för ofta inte upplever att de ”platsar” i idrotts-/föreningslivet. Brännpunktens metod är förebyggande och ett komplement som kommer in i ett tidigt skede. Ett mål är att bidra med resurser från det kompetenta föreningslivet. Det ska vara lätt för skol- och barnsjuksköterskor att hänvisa de barn och ungdomar som behöver extra stöd för att uppnå psykisk hälsa och hitta sin rörelseglädje genom oss och vårt nätverk av föreningar.

Planerad verksamhet och mål
Projektet ska arbeta fram fyra delar för att säkra och stärka barns och ungdomars psykiska hälsa, ökad rörelseglädje och goda uppväxtvillkor:

 1. Skapa och driva en Rörelseförening (hälsa/idrott) med systerföreningar som kan ta emot de unga.
 2. Sprida föreningens Rörelsemetod till aktuellt föreningsliv.
 3. Bygga en Samverkansmodell för att trygga finansiering och hållbarhet över tid.
 4. Projektet kommer också att utveckla en Digital plattform (utökning av befintlig MittBpSamtal-plattform).

Målen efter 3 år är att aktivera sammanlagt 550 barn och unga i 5 kommuner, där arbete pågår med rörelseförening och samverkansmodell samt spridning till 24 föreningar.

Målgrupper

 1. Barn och ungdomar 6 – 20 år med psykisk ohälsa, samt deras anhöriga.
 2. Tjänstepersoner och ledare som möter barn och ungdomar.
  Skolan: Elevhälsan, men även lärare i Idrott- och hälsa, fritidspedagoger samt gärna också i samarbete med Skolidrottsföreningar.
  Kommuner: Socialtjänst, Ungdomsmottagningar, Kyrkan, m.fl.
  Landstinget: Primärvård/Vårdcentral, BUP, BUMM och APC med ansvarig för FaR-ledar-nätverket, m.fl.
  Föreningar: Idrottsrörelsens föreningar och andra föreningar som möter barn och ungdomar.
 1. Beslutsfattare: Politiker och chefer på olika nivåer, enheter och avdelningar inom kommuner och landsting samt Riksidrottsförbundet, distriktsidrottsförbund/SISU Idrottsutbildarna m fl.

Nuläge
Psykisk ohälsa bland unga ökar och deltagande i organiserad idrott minskar. Flickor uppvisar idag sämre psykisk hälsa än pojkar i samma ålder. Närmare vart fjärde barn i Sverige har idag övervikt eller fetma vilket orsakar både fysiskt och psykiskt lidande, med ökad risk för att utsättas för trakasserier och kränkande behandling och bli socialt isolerade.

Idrottsrörelsen arbetar strategiskt med ”strategi 2025” för att nå fler och skapa mer inkluderande idrottsmiljöer. Detta är en viktig ansats, där vi ser att detta projekt är en viktig pusselbit och brygga i det arbetet för de unga som i dagsläget står utanför.

Brännpunktens erfarenheter genom åren visar att det saknas en välfungerande koppling mellan vård/skola/förskrivare och föreningsliv. Befintlig uppbyggd struktur till MittBpSamtal och de två delarna Samtal och Rörelse skapar en helhet, och är en röd tråd för barn och unga som behöver stöd för att uppnå en god psykisk hälsa.

Vill du läsa mer om projektet? Klicka här>>

Kontakt
Är du intresserad att veta mer om projektet? Hör av dig till Ulrika Lingslunde på ulrika@mittbp.se eller 0739-899 162

Tillsammans är vi starkare – Du är viktig – Du gör skillnad – Ett barn i taget