Här hittar du länkar till sidor som rör barn och ungas psykiska och fysiska hälsa

Definitioner (Folkhälsomyndigheten)

Psykisk hälsa: Världshälsoorganisationen (WHO) definierar psykisk hälsa som ett tillstånd av psykiskt välbefinnande där varje individ kan förverkliga de egna möjligheterna, klara av vanliga påfrestningar, arbeta produktivt och bidra till det samhälle som hon eller han lever i. Psykisk hälsa innefattar alltså något mer än frånvaro av psykisk ohälsa, och inbegriper både individens upplevelse och relationen mellan individen och det sociala sammanhang som hon eller han lever i. Ibland används även begreppet positiv psykisk hälsa.

Psykisk ohälsa: Psykisk ohälsa används ofta som en övergripande term som täcker både psykiska besvär och psykisk sjukdom. Begreppet rymmer olika former av psykiska besvär och även kliniskt definierade sjukdomstillstånd. Ibland används även begreppet negativ psykisk hälsa.
Läs mer om hur Socialstyrelsen definierar psykisk ohälsa här>>

Psykiska besvär: Psykiska besvär beskriver olika tillstånd då människor visar tecken på psykisk obalans eller symtom såsom oro, ångest, nedstämdhet eller sömnsvårigheter. De psykiska besvären kan påverka funktionsförmågan i olika grad, beroende på typ och omfattning. Symtomen är inte så omfattande att en diagnos kan sättas och de är oftast normala reaktioner på en påfrestande livssituation.

Psykisk sjukdom: Psykisk sjukdom är tillstånd där flera symtom uppfyller kriterierna för en diagnos. Psykisk sjukdom avgränsas i dag utifrån diagnostiska kriterier i internationella diagnossystem. Två etablerade diagnossystem är WHO:s International Classification of Diseases (ICD) och den amerikanska psykiatriska yrkesföreningens Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM).

Statistik och nyheter om psykisk ohälsa och fysisk aktivitet hos barn och unga

Om psykisk ohälsa hos barn och unga:

Statistik över barns psykiska hälsa (Folkhälsomyndigheten)>>

Kraftig ökning av psykisk ohälsa bland barn och unga vuxna (Socialstyrelsen, 13 december 2017)>>
”Psykisk ohälsa hos barn i åldern 10-17 år har ökat med över 100 procent på tio år. För unga vuxna, 18-24 år, är ökningen närmare 70 procent.”

Faktablad psykisk hälsa (Uppdrag psykisk hälsa)>
Här kan du ladda ner statistik rörande barn och ungas psykiska hälsa. Statistiken presenteras i form av faktablad för respektive kommun i samtliga län.

Om barn och ungas dagliga fysiska aktivitet
Studie visar att barn och unga rör sig för lite (Centrum för Idrottsforskning, 10 maj 2017)>>
”Barn och unga bör vara fysiskt aktiva i pulshöjande aktiviteter i minst en timme om dagen, enligt rekommendationer antagna av Svenska läkaresällskapet. Enligt rapporten från CIF var det bara 44 procent av pojkarna och 22 procent av flickorna som nådde upp till den nivån.
– Vi har kommit fram till att många barn och unga rör på sig mindre än rekommendationen. Det riskerar att få hälsokonsekvenser på lång och på kort sikt. Fysisk aktivitet påverkar kroppens utveckling och kodition som i sin tur påverkar inlärningsförmåga och skolprestationer, säger Gisela Nyberg, forskare på Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin (CES) och Karolinska Institutet som genomfört undersökningen i samarbete med Livsmedelsverket.”

Nyheter om hur fysisk aktivitet påverkar depression:
Motion mot depression (Karolinska Institutet, 2014)>>
”Fysisk aktivitet är lika effektivt mot depression som läkemedel och terapi (…) Det finns studier som visar att fysisk aktivitet ökar det psykiska välbefinnandet, motivationen, kognitionen samt hjärnans kapacitet överlag. Förra året gjorde vetenskapsinstitutet Cochrane en summering av hur väl motion fungerar vid behandling av depression. Den visar att många studier inom området har stora brister, men sammantaget har motion, psykologisk behandling och läkemedel ungefär likvärdig effekt för att lindra symtom vid depression.”

Därför ger motion en sund själ i en sund kropp (Karolinska Institutet, 2018)>>
”I en ny studie visar forskare från Karolinska Institutet att samma mekanismer som gör att träning har en välgörande effekt på hjärnan, också bidrar till att motverka fetma och stärka immunförsvaret.”

Riktlinjer & handlingsplaner

Vägledning för elevhälsan (Socialstyrelsen, Skolverket)>>

Analyser och handlingsplaner (Uppdrag psykisk hälsa Stockholms län)>>
”Utifrån regeringens överenskommelse mellan staten och Sveriges kommuner och landsting har Stockholms läns landsting och samtliga kommuner i Stockholms län tillsammans med Nationell samverkan för psykisk hälsa (NSPH Stockholms län) tagit fram analyser och handlingsplaner för Stockholms län (…) Syftet med handlingsplanerna är att skapa förutsättningar för ett långsiktigt arbete på området psykisk hälsa med ett gemensamt ansvarstagande från berörda aktörer (…) Syftet med analyserna är att skapa en nulägesbild över behovsområden kopplat till den psykiska hälsan och de behov som finns inom Stockholms län.”

Barnkonventionen och föreningsidrotten, en handbok för idrottsledare (UNICEF)>>
”Artikel 31 i barnkonventionen, som handlar om barns rätt till lek, vila och fritid, är central för barns och ungas idrottande. Anpassat till barnets ålder ska barn få vara med, leka och utvecklas och vi vuxna ska uppmuntra och tillhandahålla meningsfull fritidsverksamhet. Idrott är ofta meningsfullt. Men inte alltid och inte för alla. För att idrottsrörelsen ska kunna bli ännu bättre på att möta alla barns rätt till lek, vila och fritid bör vi ta stöd i barnkonventionen och dess grundprinciper. De kan guida oss till en verksamhet som blir allra bäst för de barn och unga vi möter.
I den här boken vill vi ge dig en överblick av vad barnkonventionen handlar om och hur den passar in i en idrottsverksamhet. Främst tänker vi på idrottsledare och föreningar som kan behöva mer kunskap och konkreta råd kring vilket ansvar de har för barn i sin verksamhet. Men vi tror också att många föräldrar till barn i idrottsverksamhet kan uppskatta att veta vilka rättigheter deras barn har och på vilket sätt en förening kan ta ansvar för att följa barnkonventionen.”

FaR för barn och ungdomar inom Stockholms län (farledare.se)>>
”Fysisk aktivitet på recept, FaR, är en evidensbaserad metod till vuxna som består av olika delar. Metoden utvecklas och testas nu för barn och ungdomar som stöd att uppnå bättre hälsa genom ökad fysisk aktivitet. Grunden är att förskrivaren sätter barnet/ungdomen i centrum genom en öppen dialog, till exempel motiverande samtal. Förskrivaren gör en skriftlig ordination på en receptblankett, som också är en överenskommelse. Ordinationen kan innebära en egen aktivitet, som barnet/ungdomen lätt kan göra i vardagen, eller deltagande i något som en aktivitetsarrangör erbjuder. Vid förskrivning till yngre barn ska alltid vårdnadshavare involveras.

Som stöd till vårdgivare och som komplement till de riktlinjer för FaR till vuxna som finns idag, har rekommendationer om FaR till barn och ungdomar i SLL tagits fram. Rekommendationerna baseras på tillgänglig vetenskap och beprövad erfarenhet.

SLL har tagit fram en manual som stöd för de som vill börja arbeta med FaR för barn och ungdomar samt olika material som gör det enklare och roligare att följa sin träning.” Ladda ner Manual för FaR-metoden här (Vårdgivarguiden)>>

Länkar till andra som arbetar för stärkt psykisk hälsa, ökad rörelseglädje och inkluderande miljöer:

Far-ledare.se
På farledare.se hittar du information om träning och aktiviteter för dig som förskriver FaR, för dig som har fått FaR och för dig som vill fortsätta träna utan recept.

Inkluderingswebben
Inkluderingswebben riktar sig till dig som är förtroendevald, anställd, ledare eller tränare i en förening eller ett förbund. Den syftar till att stötta ert arbete med inkludering genom att ge kunskap, skapa reflektion, samtal och förhoppningsvis handlingskraft, vilja och mod att förändra.

Barnens spelregler
Riksidrottsförbundet och Bris initiativ för en tryggare barn- och ungdomsidrott. Idrott ska vara roligt! Fri från mobbing, trakasserier och övergrepp. På denna sidan sammanfattas sju enkla regler för hur detta görs och fungerar som stöd och guide till idrottsledare.

Stockholmsidrotten
Stockholmsidrotten företräder, utvecklar, utbildar och stödjer idrottsföreningarna i Stockholmsdistriktet. Här kan du hitta idrotter och föreningar i din kommun

Fritidsinfo
Sveriges största kultur- och fritidsguide för personer med funktionsnedsättning.