Som vi längtat att få trycka på Go-knappen till vårt nya projekt MinBpRörelse och idag händer det. Nu har startskottet gått!

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen har tilldelats statliga stimulansmedel för arbete med psykisk hälsa. Inom ramen för dessa har vi beviljats medel för projeket ”MinBpRörelse för ökad psykisk hälsa”.

Syfte med projektet MinBpRörelse för ökad psykisk hälsa
Brännpunktens samtals- och rörelsemetod ska stärka den fysiska, mentala och sociala hälsan hos barn och ungdomar. Metoden är till för de som är nedstämda, svårmotiverade, soffpotatisar, deppiga, utsatta, smala och de som har övervikt eller diagnosen fetma. Dessa unga behöver lots, ledarskap, breddidrott och kreativa aktiviteter för att ges en chans att öka sin psykiska hälsa och finna sitt välmående via rörelseglädje och ett inkluderande föreningsliv.

Det är en tyst målgrupp som dessutom i dagsläget allt för ofta inte upplever att de ”platsar” i idrotts-/föreningslivet. Brännpunktens metod är förebyggande och ett komplement som kommer in i ett tidigt skede. Ett mål är avlastning. Det ska vara lätt för skol- och barnsjuksköterskor att skicka vidare de barn och ungdomar som behöver extra stöd för att uppnå psykisk hälsa och hitta sin rörelseglädje.

Planerad verksamhet och mål
Projektet ska arbeta fram fyra delar för att säkra och stärka barns och ungdomars psykiska hälsa, ökad rörelseglädje och goda uppväxtvillkor:

 1. Skapa en Rörelseförening (hälsa/idrott) med systerföreningar som kan ta emot de unga
 2. Sprida föreningens Rörelsemetod till aktuellt föreningsliv
 3. Bygga en Samverkansmodell för att trygga finansiering och hållbarhet över tid
 4. Projektet kommer också att utveckla en Digital plattform (utökning av befintlig MittBpSamtal-plattform).

Målen efter 3 år är att aktivera sammanlagt 550 barn och unga i 5 kommuner, där arbete pågår med rörelseförening och samverkansmodell samt spridning till 24 föreningar.

Målgrupper

 1. Barn och ungdomar 6 – 20 år med psykisk ohälsa, samt deras anhöriga.
 2. Tjänstemän och ledare som möter barn och ungdomar.
  Skolan: Elevhälsan, men även Idrott- och hälsalärare, fritidspedagoger samt gärna också i samarbete med Skolidrottsföreningar.
  Kommuner: Socialtjänst, Ungdomsmottagningar, Kyrkan, m fl.
  Landstinget: Primärvård/Vårdcentral, BUP, BUMM och APC med ansvarig för FaRledar-nätverket, m fl.
  Föreningar: Idrottsrörelsens föreningar och andra föreningar som möter barn och ungdomar.
 1. Beslutsfattare: Politiker och chefer på olika nivåer, enheter och avdelningar inom kommuner och landsting samt Riksidrottsförbundet, distriktsidrottsförbund/SISU Idrottsutbildarna m fl.

Organisation
Projektet kräver bredd i kompetens och kontaktnät därför har vi anställt Ulrika Lingslunde och Veronica Thingvall. Varmt välkomna till Brännpunkten och MinBpRörelse, Ulrika och Veronica!

Ulrika Lingslunde kommer, fr o m 28e maj, arbeta som verksamhetsansvarig för projektet. Hon har bred erfarenhet från offentlig, privat och ideell sektor och hon har deltagit i Brännpunktsarbetet sedan 2009. Ulrika har bland annat drivit eget företag inom organisations- och verksamhetsutveckling, arbetat på fritidsenhet på kommun samt nu senast som generalsekreterare för ett av 71 idrottsförbund inom Riksidrottsförbundet, Svenska Cricketförbundet. Ulrika kommer vara ansvarig för samverkans- och aktivitetsmodellen samt övergripande ansvarig för Rörelseföreningen.

 

Veronica Thingvall kommer arbeta som aktivitetssamordnare med start i augusti. Veronica har lång erfarenhet som grundskollärare med fördjupning inom idrott och hälsa. Hon har även många års erfarenhet av föreningslivet i olika former, bland annat har hon som barn och ung vuxen engagerat sig mycket inom idrottsrörelsen både som aktiv och som ledare och på senare år även arbetat ideellt med Rädda Barnen. Veronica kommer vara ansvarig för drift, utbildning, ledare och samverkan i rörelseföreningen.
Resurs i projektet är även Anette Ekqvist, innovatör till Brännpunktens samtals- och rörelsemetodik © 2009–2018 och skolsköterska, Diplomerad Samtalscoach, m.m.

 

 

Nuläge
Psykisk ohälsa bland unga ökar och deltagande i organiserad idrott minskar. Flickor uppvisar idag sämre psykisk hälsa än pojkar i samma ålder. Närmare vart fjärde barn i Sverige har idag övervikt eller fetma vilket orsakar både fysiskt och psykiskt lidande, med ökad risk för att utsättas för trakasserier och kränkande behandling och bli socialt isolerade.

Idrottsrörelsen arbetar strategiskt med ”strategi 2025” för att nå fler och skapa mer inkluderande idrottsmiljöer. Detta är en viktig ansats, där vi ser att detta projekt är en viktig pusselbit och brygga i det arbetet för de unga som i dagsläget står utanför.

Brännpunktens erfarenheter genom åren visar att det saknas en välfungerande koppling mellan vård/skola/förskrivare och föreningsliv. Befintlig uppbyggd struktur till MittBpSamtal och de två delarna Samtal och Rörelse skapar en helhet, och är en röd tråd för barn och unga som behöver stöd för att uppnå en god psykisk hälsa.

Är du intresserad att höra mer om projektet? Hör av dig till Ulrika Lingslunde på ulrika@mittbp.se eller 0739-899 162

Tillsammans blir vi klokare – Du är viktig – Du gör skillnad – En elev i taget